Na dobry start

PlonoStart poprawia stan gleby i warunki rozwoju roślin, co powoduje:

 

– szybsze i bardziej równomierne wschody roślin

– zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin

– zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności roślin

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania roślin

Co się dzieje z glebą?


Ograniczone zmianowanie i nadmierna chemizacja upraw powodują zubożenie ilości i różnorodności korzystnych mikroorganizmów w glebie na rzecz dominacji chorobotwórczych grzybów. Wpływa to na spadek aktywności biologicznej gleby i pogorszenie procesów w niej zachodzących.

Wywołuje to szereg negatywnych zmian we właściwościach fizykochemicznych gleby. Spada zawartość materii organicznej. Pogorszeniu ulega struktura gleby, dostępność wody i składników pokarmowych oraz narasta występowanie chorób.

Jak poprawić stan gleby?

 

Skutecznym środkiem, dającym możliwości na poprawę stanu gleby jest PlonoStart – płynny koncentrat nawozu organiczno-mineralnego z odpowiednio dobranym zestawem mikroorganizmów.

Mikroorganizmy przy pomocy pożywki startowej zawartej w PlonoStarcie ukierunkowują i wzbogacają rozwój życia glebowego, intensyfikując procesy przemiany masy organicznej.

 • Badania i doświadczenia naukowe

  Działanie Plonostartu było objęte badaniami i doświadczeniami naukowymi, w trakcie których starano się określić wpływ jego stosowania na poprawę parametrów gleby oraz warunki do rozwoju i plonowanie roślin.

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  rozwiń >

  Ścisłe badania, przeprowadzono między innymi w gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, położonym w miejscowości Kicin.

  Starano się w nich określić, w jaki sposób zastosowanie Plonostartu wpłynie na rozwój jęczmienia jarego.  Na wszystkich poletkach objętych badaniami zastosowano takie samo nawożenie i ochronę.

  Na części pól aplikację Plonostartu (2l/ha) wykonano jesienią, a na pozostałych wiosną.

   

  Już podczas wschodów roślin zauważono wyraźne różnice. Rośliny na poletkach z zastosowaniem Plonostartu wykazywały większy wigor oraz turgor i rozwijały się bardziej równomiernie, niż na kontroli. Z upływem czasu różnice te stawały się coraz większe.

  Po dokonaniu pomiarów okazało się, że rośliny z poletek, na których zastosowano Plonostart wytworzyły wyraźnie większą ilość biomasy:

  - kontrola         8,67 t/ha

  - PlonoStart    10,50 t/ha

   

  Również inne mierzalne parametry plonu na stanowiskach z Plonostartem, były wyższe m. in.: liczba kłosów, ilość ziaren w kłosie i MTZ

  Stwierdzone różnice przełożyły się na plon ziarna, który okazał się wyższy o 27%:

  - kontrola          3,37 t/ha

  - PlonoStart       4,28 t/ha

   

  W wyniku przeprowadzonych analiz chemicznych gleby stwierdzono, iż pomimo wzrostu plonu, a tym samym większego pobrania składników przez rośliny, na poletkach z zastosowaniem Plonostartu zasobność gleby w przyswajalne formy niektórych składników pokarmowych nie tylko nie zmniejszyła się, ale znacznie wzrosła:

  - azot mineralny  o 52 %

  - potas               o 26 %

 • Stacja Doświadczalna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  rozwiń >

  Podobne badania przeprowadzono na terenie Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, położonej w miejscowości Brody.

   

  Podstawowym celem badania było określenie wpływu wiosennego stosowania Plonostartu na plonowanie roślin.

   

  W ich wyniku stwierdzono, że:

  - przedsiewna aplikacja preparatu (2l/ha), spowodowała wzrost plonowania     pszenicy jarej o 21%:

  - kontrola     43,23 dt/ha

  - PlonoStart  52,32 dt/ha

   

  - pogłówne zastosowanie na pszenicę ozimą, wykonane wiosną (2l/ha), również przyniosło wzrost plonu, w tym przypadku o 14,1%:

  - kontrola     49,5 dt/ha

  - PlonoStart  56,5 dt/ha

 • W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:  rozwiń >

  - stosowanie Plonostartu wyraźnie poprawia warunki dla rozwoju roślin, przez co lepiej się rozwijają, wykazują większy wigor oraz turgor;

  - stosowanie Plonostartu poprawia dostępność składników pokarmowych w glebie, co stwarza możliwość zwiększenia efektywności nawożenia;

  - dokonanie tak korzystnych zmian w glebie pozwala na uzyskiwanie dobrych i stabilnych plonów;

   

 • Działanie

  PlonoStart rozkłada i przetwarza słomę, obornik, poplony oraz inną masę organiczną w plonotwórczą próchnicę oraz powoduje poprawę najbardziej istotnych dla prawidłowego rozwoju roślin parametrów gleby, takich jak:

 •  • stan fitosanitarny  rozwiń >

  PlonoStart powoduje wzrost ilości korzystnych mikroorganizmów w glebie, przy jednoczesnym ograniczeniu występowania niekorzystnych grzybów. Powoduje to poprawę stanu fitosanitarnego gleby i ograniczenie rozwoju wielu chorób u roślin.

 •  • zawartość materii organicznej  rozwiń >

  Ukierunkowanie i wzrost życia glebowego powoduje wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej w materię organiczną, głównego czynnika urodzajności gleby.

 •  • struktura  rozwiń >

  Intensyfikacja życia glebowego i przyrost materii organicznej wpływają na poprawę struktury gleby.

  Powoduje to rozluźnianie gleb, szczególnie gleb zwięzłych i ułatwienia w uprawie oraz stwarza większe możliwości rozwoju systemu korzeniowego roślin, dzięki czemu mogą swobodniej penetrować środowisko glebowe, sięgając po wodę i składniki pokarmowe.

 •  • retencja wodna  rozwiń >

  Wzrost zawartości materii organicznej wpływa na poprawę retencji wodnej gleby, czyli jej zdolności do  wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody. Ma to ogromny wpływ na warunki dla rozwoju roślin, szczególnie w okresach suszy lub nadmiernych opadów, gdzie decyduje o możliwości ograniczenia strat w uprawach.

 •  • zawartość i dostępność składników  rozwiń >

  Przebieg procesów zachodzących w glebie, na skutek działania PlonoStartu powoduje również lepsze udostępnianie składników pokarmowych z przemiany masy organicznej oraz z glebowych form niedostępnych, a także ograniczanie ich wypłukiwania.

 •  • stabilizacja pH  rozwiń >

  Wsparcie procesów glebowych, przy pomocy PlonoStartu przyspiesza poprawę pH przy stosowaniu wapna i pozwala na dłuższe utrzymanie się prawidłowego odczynu gleby.

 • Stosowanie

  Zakres stosowania.

  PlonoStart jest płynnym koncentratem nawozu organiczno–mineralnego z azotem i odpowiednio dobranym zestawem mikroorganizmów.

  PlonoStart inicjuje i przyspiesza procesy przemiany masy organicznej w plonotwórczą próchnicę.

  PlonoStart służy do odżywiania i wzmacniania roślin oraz poprawy stanu gleby.

 • Dawki, sposób i terminy stosowania.  rozwiń >

  PlonoStart stosujemy w dawce 2l/ha w 200–300 litrach wody.

  Zabieg najlepiej wykonać na resztki pożniwne, słomę (zamiast azotu), obornik poplony, lub na inną masę organiczną przed uprawą gleby, bądź na glebę przed uprawą siewną.

  Zabieg przedsiewny wymaga podania roślinom startowej dawki azotu.

  W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu w w/w terminach PlonoStart można zastosować pogłównie.

  Pogłównie zabiegi wykonujemy we wczesnych fazach rozwojowych roślin, najlepiej w dni deszczowe, pochmurne lub na rosę (wilgoć przyspiesza wniknięcie preparatu do gleby).

  Do podlewania PlonoStart należy stosować w rozcieńczeniu 1 l na co najmniej 1000 l wody (1ml na 1 l wody) w ilości 2 l/ha.

  Do kompostowania masy organicznej na pryzmie, gnojowicy w zbiorniku PlonoStart należy stosować w dawce od 0,3 do 0,4 l na 10 m3.

 • Praktyczne porady  rozwiń >

  PlonoStart należy stosować corocznie, na każdy rodzaj gleby, przed jej uprawą lub pogłównie.

  PlonoStart stosujemy w formie oprysku średniokroplistego, przy ciśnieniu poniżej 3 barów.

   

  Im wcześniej po zbiorach naniesiemy PlonoStart na resztki pożniwne, bądź na inne nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces ich przemiany oraz udostępnianie składników pokarmowych następnym roślinom.

   

  Zastosowanie PlonoStartu do rozkładu słomy nie wymaga dodawania azotu, gdyż PlonoStart znakomicie sobie radzi z przemianą masy organicznej i udostępnianiem potrzebnych składników.

   

  Głębokie orki – dla lepszego zaszczepienia całej warstwy uprawnej, w pierwszym roku stosowania PlonoStartu, w systemie głębokich orek, należy jedną dawkę preparatu zastosować przed uprawkami pożniwnymi, a drugą na wyoraną warstwę gleby, przed jej uprawą.

   

  Zastosowanie PlonoStartu przed siewem (do 1 miesiąca) lub pogłównie wymaga podania roślinom startowej dawki azotu. Jest to ważny moment, gdyż w tym czasie następuje silne pobudzenie życia w glebie, które wywołuje zwiększone pobieranie składników pokarmowych. W dalszych etapach przemian, zachodzących w glebie składniki te są udostępniane roślinom w znacznie zwiększonych ilościach.

   

  PlonoStart działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy przy pH zbliżonym do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb kwaśnych należy wspomóc wapnowaniem. Wapno naturalne i węglanowe możemy stosować razem z PlonoStartem, a wapno tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed stosowaniem PlonoStartu.

   

  Do kompostowania – w celu lepszego rozprowadzenia PlonoStartu w całej warstwie masy organicznej, należy go rozcieńczyć z odpowiednią ilością wody lub gnojowicy.

  Herbicydy doglebowe można stosować bezpośrednio po zastosowaniu PlonoStartu i wymieszaniu go z glebą.

   

  Nie stosować PlonoStartu:

  - w trakcie przymrozków, na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem,

  - na 14 dni przed i w czasie kwitnienia roślin (z wyjątkiem ziemniaków).

Dodatkowe informacje i praktyczne porady można uzyskać w firmie BOGDAN
tel. 58 / 586 00 72 – 73
lub u regionalnych doradców:

Cennik

PlonoStart dostępny jest w opakowaniach 5l, 10l i 20 l.

Kupując PlonoStart w opakowaniu 10 l oszczędzasz 10 zł,

a zakup preparatu w opakowaniu 20 l pozwala zaoszczędzić 40 zł.

 

Zamówienia

 

PlonoStart można zakupić w sieci sprzedaży środków do produkcji rolnej lub bezpośrednio w firmie PPHU „Bogdan”

Towar zakupiony w firmie PPHU „Bogdan” dostarczamy bez kosztów przesyłki.

 

Zamówienia można składać pod nr tel/fax 58 588 22 42 lub tel. 58 586 00 72 – 3,

poprzez e-mail: bogdan@bogdan.agro.pl

 

albo bezpośrednio za pomocą formularza:

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

P.P.H.U. BOGDAN

Bolesławowo 40/1; 83-250 Skarszewy

tel./fax 58 588 22 42; tel. 58 586 00 72 - 3

PlonoStart poprawia stan gleby i warunki rozwoju roślin,